Andersson & Sørensen

danish_2english_2

Ring idag på telefon: 35 35 55 13

KONFLIKTMINERAL-POLITIK

Andersson og Sørensens Eftf. A/S tager afstand til ressourcer, der kan have bidraget til konflikter eller brud på menneskerettighederne, hvilket også omfatter konfliktmineraler, herefter 3TG.

I øjeblikket er: columbit-tantalit (coltan, nobium og tantal), cassiterit (tin), guld og wolframit (wolfram) og deres afledte mineraler udvundet i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og i de tilstødende lande, defineret i HR 4173, Wall Street Reform og forbrugerbeskyttelsesloven Dodd Frank Section 1502, omfattet at 3TG.)

Andersson og Sørensens Eftf. A/S køber ikke 3TG mineraler direkte fra miner eller værker.

Andersson og Sørensens Eftf. A/S forventer at alle leverandører overholder Dodd-Frank-forordningen, og at de er i stand til at fremsende alle nødvendige erklæringer efter anmodning.

Enhver leverandør, der ikke overholder disse krav, vil blive gennemgået og vurderet af Andersson og Sørensens Efts A/S for fremtidige forretning.

CONFLICT mineral POLICY

Andersson and Sørensens Eftf. A/S disagrees with resources that may have contributed to conflicts or breaches of human rights, which also includes conflict minerals, then 3TG.

Currently: columbit tantalite (coltan, nobium and tantalum), cassiterite (tin), gold and tungsten (tungsten) and their derived minerals extracted in the Democratic Republic of Congo (DRC) and in neighboring countries, defined in HR 4173, Wall Street Reform and Consumer Protection Dodd Frank Section 1502, included at 3TG.)

Andersson and Sørensens Eftf. A/S does not buy 3TG minerals directly from mines or works.

Andersson and Sørensens Eftf. A/S expects all suppliers to comply with the Dodd-Frank Regulation, and that they are able to submit all necessary statements after request.

Any supplier who does not comply with these requirements will be reviewed and assessed by Andersson and Sørensens Efts A/S for future business.